Deklaracja dostępności

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U.2019.848 z dnia 8 maja 2019r. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
http://sow.tuchola.pl/

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 01-04-2021

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.
Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
·       opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego;
·       część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty w formie skanu lub plików graficznych wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych);

 

Wygląd strony

Opracowana strona jest zbudowana w sposób spełniający wymagania dostępności.
W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje:
rodzaj kontrastu,rozmiar czcionki,
Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:
TAB – kolejny element,SHIFT + TAB – poprzedni element,
Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.
Publikowane informacje zgromadzone są po prawej stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

 

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

tekstu,załączników w postaci plików do pobrania,zdjęć i grafik.

 

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie – należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub, w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

 

Na treść podstrony składają się:

nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,treść publikacji wyświetlana w formie uporządkowanej tabeli lub treści opisowej, informacja o załącznikach dodanych do publikacji, informacje w postaci metadanych przedstawiających daty i czas powstania publikacji oraz osoby odpowiedzialne za ten proces, rejestr zmian zawartości podstrony (jeśli zmiana nastąpiła) – informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona.
Pliki do pobrania umiejscowione są w treści strony. Jeśli użytkownik nie posiada niezbędnego oprogramowania do wyświetlenia zawartości załączonych plików, może skorzystać z bezpłatnych przeglądarek plików typu np.: doc, rtf, pdf, xls, zip.

 

Dodatkowe funkcje pozwalają na:

wydrukowanie treści podstrony,wyświetlanie treści w sposób dostosowany dla wymagań osób niepełnosprawnych i niedowidzących,wyszukiwanie treści według podanej frazy,zmianę rozmiaru czcionki treści podstrony.
BIP wyposażony jest wyszukiwarkę informacji pozwalającą w szybki sposób dotrzeć do żądanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk / symbol >>, po czym wyświetli się lista stron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć odnośnik, który jest jednocześnie nagłówkiem docelowej podstrony.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest:  Pani Kinga Cisewska- Kawczyńska pod adresem mailowym: sow@tuchola.pl. 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52/5540045 fax 52/5540045   lub 664721527. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi mieści się: ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.
Do budynku prowadzi  wejście główne i tylne. Budynek jest parterowy, nie posiada barier architektonicznych utrudniających wejście do budynku.
Wejście do toalety znajduje się w korytarzu na parterze. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze.
Kontakt ze 
Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi możliwy jest
w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej –  e-mail: sow@tuchola.pl

  • przesyłanie wiadomości SMS-em na numer telefonu 664721527

  • przesyłaniem informacji fax-em na numer 52/5540045

  • korespondencję pisemną na adres:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi

ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola

 

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą dostępność cyfrową i architektoniczną w celu realizacji zadań jakie spoczywają na ośrodku.

 

Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi
/-/ Kinga Cisewska-Kawczyńska 

Pomocne linki

PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Sąd Rodzinny

Sąd Rejonowy w Tucholi
ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi,
ul. Dworcowa 17A, 89-500 Tuchola

MPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Niebieska Linia

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
ul. Jaktorowska 4, 01- 202 Warszawa

Portal Pokrzywdzeni

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×