Statut

S T A T U T
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, zwany dalej Ośrodkiem, jako jednostka organizacyjna został powołany do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie.
2. Ośrodek posiada siedzibę w Tucholi, przy ul. Przemysłowej 6.
3. Ośrodek został powołany na podstawie uchwały Rady Powiatu Tucholskiego nr XXXVIII/262/2006 z dnia 25 października 2006r.
4. Ośrodek działa w  oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dotyczące w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Powiatu Tucholskiego.
 

Rozdział II
Zakres zadań jednostki

               
Do zadań Ośrodka należy realizowanie zadań wskazanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 18, poz. 1493) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz. U. Nr 127, poz. 890 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:
1. interwencji kryzysowej i wsparcia,
2. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,
3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy,
4. opracowywanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie.
 

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

1. Ośrodkiem kieruje kierownik zatrudniony przez Zarząd Powiatu.
2. Kierownik zarządza mieniem Ośrodka.
3. Kierownik ponosi odpowiedzialność za samodzielnie podejmowane decyzje, a także czynności wynikające z udzielonego pełnomocnictwa.
4. Pracownicy Ośrodka podlegają bezpośrednio kierownikowi Ośrodka.
5. Zwierzchnikiem służbowym kierownika Ośrodka jest Starosta.
6. W przypadku nieobecności kierownika Ośrodka jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik.
7. Szczegółową organizację i działanie Ośrodka określa regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd Powiatu Tucholskiego.
 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

1. Ośrodek jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej, której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

Zmiany niniejszego statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Uchwała nr XLI/291/2022 RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO z dnia 16.09.2022r.

http://sow.tuchola.pl/nowa/panel/ckfinder/userfiles/92/files/Uchwa%C5%82a%20nr%20XLI_291_2022.pdf

 

 

Pomocne linki

PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Sąd Rodzinny

Sąd Rejonowy w Tucholi
ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi,
ul. Dworcowa 17A, 89-500 Tuchola

MPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Niebieska Linia

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
ul. Jaktorowska 4, 01- 202 Warszawa

Portal Pokrzywdzeni

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×