Klauzula informacyjna-monitoring

Informacja o przetwarzaniu danych

osobowych - monitoring


Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi reprezentowany przez Kierownika z siedzibą w Tucholi przy ul. Przemysłowej 6, zwane dalej „Ośrodkiem Wsparcia” na podstawie art. 4b ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 poz. 995 z późn. zm.) w celu zapewnienia porządku publicznego i  bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie  oraz  ochrony  przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zwiększenia bezpieczeństwa interesantów i pracowników przebywających w budynku i na terenie Ośrodka Wsparcia w Tucholi oraz ochrony mienia.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

Infrastruktura Ośrodka Wsparcia objęta jest systemem monitoringu wizyjnego w następujących budynkach:

1) teren przed budynkiem w Tucholi przy ul. Przemysłowej 6.

Realizując obowiązek wynikający z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z dnia 04 maja 2016 r. 119 str.1), zwane dalej „RODO”, informuję iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi , z siedzibą przy ul. Przemysłowej 6;

2)  Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Wsparcia w Tucholi jest Pan Szymon Hoppe, z którym można kontaktować się pod adresem

e-mail: inspektor.iod@opoczta.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych  osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. f. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  jakimi jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora na podstawie podpisanych umów lub innego instrumentu prawnego. Ponadto dane osobowe mogą otrzymywać organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia pozyskania.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

Pomocne linki

PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Sąd Rodzinny

Sąd Rejonowy w Tucholi
ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi,
ul. Dworcowa 17A, 89-500 Tuchola

MPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Niebieska Linia

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
ul. Jaktorowska 4, 01- 202 Warszawa

Portal Pokrzywdzeni

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×