Regulamin Ośrodka

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W TUCHOLI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, zwany dalej "Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Tucholskiego powołaną do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie.

§ 2

1. Siedziba Ośrodka mieści się w Tucholi, przy ul. Przemysłowej 6.

2. Ośrodek swoim zasięgiem działania obejmuje teren całego kraju.

§ 3

Nazwa Ośrodka w brzmieniu "Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi" używana jest na tablicy urzędowej, na pieczątkach, wywieszkach, formularzach i ogłoszeniach.

§ 4

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniony przez Zarząd Powiatu.
2. W przypadku nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik.
3. Kierownik Ośrodka kieruje Ośrodkiem i odpowiada za realizację jego zadań statutowych, a zwłaszcza za:
1) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,
2) dobór kadr i podział zadań,
3) sporządzenie zakresów czynności pracowników oraz nadzór nad realizacją powierzonych im zadań,
4) współpraca z podmiotami, o których mowa w § 8 ust.1.

§ 5

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest czynny całodobowo.

2. Harmonogram pracy pracowników ustala Kierownik biorąc pod uwagę potrzeby osób korzystających z usług Ośrodka oraz możliwości finansowe jednostki.

 

§ 6

1. Zadania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi realizują: psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, terapeuta, prawnik, psychiatra, a także inni specjaliści zatrudnieni wg potrzeb i mozliwości finansowych, m.in. superwizor, socjoterapeuta, pracownik pełniący dyzury w hostelu SOW.

2. Schemat organizacyjne pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi przedstawia Załącznik nr 1.

3. Kierownik ustala szczegółowe zakresy czynności dla pracowników Ośrodka Wsparcia.

4. Kierownik przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00- 10:00 w siedzibie Ośrodka.

§7

ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
          1) w zakresie interwencyjnym:

a)   zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką,   bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie;

b) ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;

c) udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganiozwanie niezwłocznie dostepu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie;

d) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką, a także udzielenie pomocy innej niż określona w lit. a-c;

e)   wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie.

 

  2) w zakresie potrzeb bytowych osobom przyjętym na całodobowy pobyt Ośrodek zapewnia:

             a) pomieszczenie do spania – maksymalnie dla 4 osób w jednym  pomieszczeniu (10 miejsc

              w Ośrodku);

             b) pokój dzienny;

             c) miejsce zabaw dla dzieci;

             d) pomieszczenie do nauki;

             e) ogólnodostępną łazienkę (2 pomieszczenia);

             f) ogólnodostępna kuchnię;

             g) pomieszczenie do prania i suszenia.

  h) Ośrodek zapewnia również – wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach o których mowa w lit. a do f. Świadczenia o których mowa w niniejszym punkcie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi zapewnia w sytuacji, jeżeli dochód osoby doznającej przemocy w rodzinie nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

3. w zakresie terapeutyczno – wspomagającym Ośrodek zapewnia:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

b) opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie  uwzględniającego:  potrzeby, cele, metody i czas pomocy;

c)  udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego;

d) prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie;

e) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie przez nią umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;

f) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej;

g) ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie wywiadu środowiskowego, o którum mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i udzielenie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej;

h) udzielanie konsultacji wychowawczych.

 
        § 8

1. Przy realizacji swych zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi (m.in. sądy, policja, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, ośrodki profilaktyki i terapii).

2. Ośrodek prowadzi działania monitorujące i ewaluacyjne efektów swojej działalności.

 
§ 9

1. Ośrodek finansowany jest ze środków budżetu państwa.

2. Obsługa finansowo - księgowa prowadzona jest przez głównego księgowego zatrudnionego w Ośrodku.

 

Uchwała nr 216/374/2022 z dnia 07.09. 2022r.

http://sow.tuchola.pl/nowa/panel/ckfinder/userfiles/92/files/Uchwa%C5%82a_216_374_2022.pdf

Pomocne linki

PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Sąd Rodzinny

Sąd Rejonowy w Tucholi
ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi,
ul. Dworcowa 17A, 89-500 Tuchola

MPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Niebieska Linia

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
ul. Jaktorowska 4, 01- 202 Warszawa

Portal Pokrzywdzeni

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×